لیست سری های سوئیچ های سیسکو

1
1

Cisco 2950   >   Cisco 2960-G   >    Cisco2960-S   >     Cisco 2960-X

.                           Cisco 2960       >    Cisco2960-S   >     Cisco 2960-XR

.                                                                                       Cisco 2960+

.                                                                                       Cisco 2960-L

Cisco 2960-X

1
1

Cisco 3550   >   Cisco 3560       >    Cisco 3560 V2   >     Cisco 3650

.                         Cisco 3560G     >    Cisco 3560X      >      Cisco 3650

.                          Cisco 3560E     >    Cisco 3560X      >      Cisco 3650

Cisco 3650

1
1

Cisco 3750           >        Cisco 3750 V2          >         Cisco 3850

Cisco 3750 G        >        Cisco 3750 X            >         Cisco 3850

Cisco 3750 E        >         Cisco 3750 X           >          Cisco 3850

Cisco 3850

Cisco Switch-Series

EoS & EoL

On Sale

Replacement or Upgrade